Id Thap tác username Số tiền Tổng nạp Level Trạng thái Ngày tạo