Đang lấy gói

Nên chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 5
{icon}{name}{tag}{dongho}{anhrandom}{xinchao}{anhtuychinh}Dấu | nội dung mới
Nhập: {sticker} = để sử dụng sticker (nếu bạn không dùng 'Sticker tùy chỉnh' chúng tôi sẽ để nó random các sticker có trên hệ thống)
Nhập: {icon1}{icon2}->{icon10} = random emoij
Nhập: {name} = tên facebook chủ post
Nhập: {tag} = tag chủ post vào comment
Nhập: {dongho} = lấy thời gian hiện tại
Nhập: {anhrandom} = nếu muốn random ảnh con HEO,CHUỘT kèm tên chủ bài viết
Nhập: {xinchao} = nếu muốn random ảnh con HEO,CHUỘT kèm Xin Chào! tên chủ bài viết
Lưu ý: Nếu bạn muốn chạy nhiều nội dung khác nhau thì mỗi nội dung cách nhau dấu | Ví dụ: nội dung cmt 1|nội dung cmt 2|{sticker}
Tối đa 1 ngày:
Bình luận
Có thể chọn nhiều loại cảm xúc
Tối đa 1 ngày:
Cảm xúc
Từ:
Giờ
đến
Giờ
Lưu ý: Nên mua IP riêng để sử dụng BOT Tương Tác không bị checkpoint, 1 IP chỉ nên dùng cho 1 -> 3 tài khoản Facebook!
Mua proxy: Tại đây
Lưu ý khi tạo đơn
  • Ngiêm cấm Buff các ID Seeding có nội dung vi phạm pháp luật, chính trị, đồ trụy... Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền và band khỏi hệ thống vĩnh viễn, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  • Vui lòng lấy đúng id bài viết, công khai và check kỹ job tránh tạo nhầm, tính năng đang trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ không hoàn tiền nếu bạn tạo nhầm
avatar
Chưa đăng nhập
Chưa đăng nhập
0
# Cập nhật cookie Hạn sử dụng Uid Server Giá Số ngày Tổng tiền Ngày tạo